через вибух Другої світової війни

książki. Nr. 20”. Але, через вибух Другої світової війни, каталог у світ не вийшов. Автори та бібліотека 1940 р. зробили ще одну спробу надрукувати його, додавши обкладинку українською мовою та опис ще однієї інкунабули, який бібліотека купила 1940 р. від К.Ліщинського за 2000 крб.: † Mela Pomponius. Cosmographia, sive De situ orbis. [Acced.:] Dionysius Periegetes. Orbis descriptio / Lat. trad. Priscianus. – Venezia: Erhardus Ratdolt, 18.VII.1482. – 4°. (HC *11019; BMC V, 286; IBP 3690; JK 105). Провенієнції: [“Biblіoteka Uniwersytecka we Lwowie. Zbiór inkunabułów. Nr. 317 I”]. На своє звернення до Управління освіти вищої школи НКО УРСР бібліотека отримала відповідь, що “всі наукові видання університету мають бути надруковані українською мовою” 56. Урядовці від Народного комісаріату, напевно, не цілком зро- зуміли, що в принципі у каталозі домінує латинська мова у відповідності до предмету опису. Картина повоєнного стану збірки була б неповна, якщо не взяти до уваги факуль- тетські бібліотеки. На першому місці серед власників першодруків була бібліотека теологічного факультету57. Як самостійна, відокремлена інституція, вона почала фор- муватися в університеті від 1921 р. Теологічна бібліотека містилась на першому по- версі головного корпусу університету з боку вул. Костюшка. Для неї виділили з загаль- ного фонду університетської книгозбірні теологічну літературу, основний фонд якої утворили на базі кафедральних бібліотек та домовилися передати бібліотеку Львів- ського кафедрального костелу. У 1928 р. декан факультету домовився передати до депозиту бібліотеки книгозбірки декількох церковних інституцій міста (найбільшою була книгозбірка Львівської митрополітарної капітули латинського обряду). Отже, крім навчальної літератури, бібліотека теологічного факультету володіла і стародруко- ваними виданнями – колекцією із 32 інкунабул. Це були, переважно, першодруки, з бібліотеки Львівського кафедрального костьолу. Їх ще у 1927 р. описав К. Пекарський. Інвентар-каталог всього теологічного зібрання у 1929 р. склав кс. д-р Міхал Орлін- ський58. У 1939 р. у зв’язку із закриттям теологічного факультету його бібліотеку пере- дали до основного фонду університетської бібліотеки, де мали опинитися і 32 інку- набули з факультетської бібліотеки59. Зібрання інкунабул у 1940 р. сягнуло 341 тома. Під час Другої світової війни бібліотеки вищих навчальних закладів Львова були об’єднані в єдину адміністративну систему “Державна бібліотека” (Staatsbibliothek). Бібліотека університету була визначена як Перше відділення Державних бібліо- тек Львова – Staatsbibliothek. Abteilung I. Штат співробітників залишився майже без змін. У 1943 р. “з метою збереження бібліотечного фонду від загрози бомбардуван- ня” видано розпорядження комісара бібліотек вивезти найцінніші рукописи та старо- друки, наукову літературу, особливо медичну” до Кракова60. Книги пакували 8 бри- 56 Лист начальника Управління вищої школи НКО УРСР Філіпова від 11 лист. 1940 р. Машинопис, 1 арк. НБ ЛНУ. Архів бібліотеки, звіти і розпорядження за 1940 р., ч. 777. 57 Wołczański J. ks. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimiera we Lwowie 1918 – 1939: Dysertacja. – Kraków, 2002. – S. 70 – 96: О Bibliotecie WT oraz Bibliotecie JK Lwowskiego; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 8. – Спр. 546, 601, 642, 703. 58 Orliński M. ks. Katalog biblioteki Katedralnej na Wydziale Teologicznym UJK we Lwowie // ЦДІА України у Львові. Ф. 197, оп. 2, спр. 1274; Рукописна копія. НБ ЛНУ, рук. 3457 ІІ. 59 [Про перенесення бібліотеки теологічного факультету до університетської бібліотеки]: Лист до ректорату ЛДУ від 28 груд. 1939 р. Машинопис, 2 с. НБ ЛНУ. Архів бібліотеки, звіти 1939 р., ч. 449. 60 Umlauf von 21. Ferb. 1944. S. 1. Машинопис. НБ ЛНУ. Архів бібліотеки, звіти та розпорядження за 1941–1944 рр., ч. 126/44. До історії зібрання інкунабул… 155 гад, сформованих з бібліотечних працівників. До кожного пакунка долучали опис вкладень. З бібліотеки тоді вивезли 40000 од. зб., в т. ч. 336 інкунабул. Станом на 1952 р. проведено перевірку наявності інкунабул. Віднайдено тільки 40 назв у 46 томах. Дві з цих інкунабул за обміном передано бібліотеці Саратовського університету в 1958 р. 61 У цьому ж році накладом 80 примірників Ф.П.Максименко опублікував каталог інкунабул бібліотеки ЛДУ. Каталог фіксує стан книгозбірок міста до 1958 р.: Львівський університет – 46 томів62 (більша частина з колишнього зібран- ня кафедрального костелу), Львівська бібліотека АН УРСР – 23 інкунабули, Музей українського мистецтва – 15 назв, Центральний державний історичний архів у Льво- ві – 5 назв, Львівський історичний музей – одна інкунабула. За період 1958 – 2004 рр. не придбали жодної інкунабули. Тільки завдячуючи впровадженню сучасних інкунабулознавчих методик за останні 10 років вдалося атрибутувати фраґменти книг XV ст. та окремі, не відомі університетським бібліо- графам стародруки, і тому не зареєстровані в каталогах 1912, 1939 – 1940, 1958 рр. Йдеться про: 1. Lambertus de Monte. Copulata super octo libros Physicorum Aristotelis iuxta doctrinam Thomae de Aquino, cum texto. – [Köln: Theodoricus = Theodoricus Molner, ca 1485]. – 2°. (HN 200; VB 1071 (s.a.); IBP 3353). НБ ЛНУ інк. 44. 2. [Missale Salisburgense. – Nürnberg Georg Stuchs, 14.VIII.1492]. – 2°. (HC *11420; Denis 330, 2728; Pol 2740; Burger 117). НБ ЛНУ інк. 42. 3. [Breviarium Wladislaviense. Ps. II: Psalterium. – Nürnberg: Georgius Stuchs cum Ioannе Stuchs ?, ca 1499– 1500]. – 8°. (бібліографію не встановлено). Провенієнції: “Biblіoteka Uniwersytecka we Lwowie. Zbiór inkunabułów. Nr. 214 I”. У процесі дослідження матеріалів бібліотеки у загальному фонді працівники відділу рідкісних книг віднайшли як датовані, так і недатовані інкунабули: 4. Angelus de Clavasio. Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tornieli. – Venezia: Nicolaus de Francofordia, III. Kal. Nov. [30.X.] 1487. – 4°. (HC 5383; BMC V, 335-6; GW 1925 (8°); Pol 207; IGI 561 (8°); IBP 351, †132). Провенієнції: з бібліотеки Львівського кафедрального костелу, шифр: “108”. НБ ЛНУ 187906 ІІ. Між конволютами у загальному фонді виявлено датованi: 5. Eusebius Caesariensis. De evangelica praeparatione / Lat. trad. Georgius tius; Ed. Hieronymus Bononius. – Venezia: Bartholomeus de Zanis pro Octavio Scoto, 31.XI.1498 vel 10.XI.1500. – 2°. (H 6707; BMC V, 435; GW 9445; IBP 2100, †916). НБ ЛНУ 4161 ІІІ, all. 6. Humbertus de Romanis. De tribus votis substantialibus religiosorum; De veris et falsis virtutibus. in lib.: Antoninus, Florentinus. Trialogus super evangelio de duobus discipulis euntibus in Emmaus ect. Venezia: Ioannes Emericus de Spira pro Lucantelo Guinta, 26.IV.1495. – 8°. ((Antonius Florentinus): HC *1274; GW 2203; Pol 278; Mads 274; IBP431, †184; JK 11). НБ ЛНУ 90442 І. та недатовані видання: 7. Privilegia et indulgentiae fratrum minorum Ordinis Sancti Francisci. – [Venezia: Manfredus de Bonellis, 1499 ?]. – 8°. (HC 4872 ([Florent., 1496]); BMC V, 506; IGI 8067). НБ ЛНУ 4790 І. 61 Акт обміну від 1 грудня 1958 р. Машинопис, 2 арк. НБ ЛНУ. Архів бібліотеки, од. зб. 400/1. 62 Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету: Інвентар від 1969 р. Рукопис, 4 с. НБ ЛНУ. Архів бібліотеки. – № 400/1; Макс 4, 31.

інкунабулознавство

історикам книги можливий шлях, як вивчати книги інших епох. Сьогодні інкунабулознавство, збагачене сучасними працями, не тільки не послабилось, але й – у зв’язку з потребами гуманітарних наук – зміцнілось. Особливо розширюються студії, які стосу- ються історії шрифтів і літератури XV ст., розглядаються першодруки у зв’язку з історією культури й науки цього століття3 . Дослідження інкунабул багатоаспектні4 – вони охоплюють видавничу справу, форму книги, художнє оформлення – тобто, тісно пов’язані з бібліографією, палеографією, папірологією (філігранологією), мис- тецтвом інтроліґаторства, мистецтвознавством та історичним бібліотекознавством (бібліофільством та історією бібліотек). На теренах Галичини дослідження у цій галузі проводили відомі львівські та за- кордонні бібліологи. Результатом такої праці були, переважно, видання каталогів першодруків. Започаткував цей напрям всесвітньовідомий шведський інкунабулозна- вець Ісаак Коліін, який під час експедиційної місії виявити інкунабули відвідував біб- ліотеки та архіви Галичини (1910 р.). Завдяки його допомозі (“dzięki Jego niespożytej energii i niezwykłej rutynie, zdołaliśmy w stosunkowo krótkim czasie przejrzeć wszystkie zbiory lwowskie i zregestrować krótko wszystkie w nich zawarte druki XV wieku”5 ) з’я- вився перший у Львові, та на теренах України і Польщі (опублікований у 1912 р.), ка- талог першодруків, укладачем якого був Є.Барвінський. Наступною була публікація 1927 р. бібліографа з Варшави К. Пекарського з приводу стану Бібліотеки Львівського кафедрального костелу, в якій дослідник описав 17 інкунабул та полоніку (останню тільки вибірково) 6 . У 1932 р. з’явився каталог інкунабул Бібліотеки фундації Баворов- ських, укладач якого – директор бібліотек Львівського університету та фундації Баворов- ських – Р.Котуля7 . До 1938 р. А.Єнджейовська та Р.Котуля підготували каталог інку- набул бібліотеки Львівського університету, набутих після 1912 р. (переважно, це були першодруки з бібліотеки графа Й.С.М. Козєбродського). Через війну каталог не опу- Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur=Inkunabuły w bibliotekach polskich: Centralny katalog / Biblioteka Narodowa; Moder. Alodia Kawecka-Gryczowa; Compos. Maria Bohonos, Michael Spandowski, Elisa Szandorowska. – Vol. 1–2; Vol. [3]: Addenda et indices. – Wroclaw; Warszawa; Kraków: Ossolineum, 1970–1993; Gesamtkatalog der Wiegendrucke / Hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. – Leipzig: Karl W. Hiersemann, 1925–1940. – Bd. 1–7; 8. – Lief. 1.; Idem / Hrsg. von Staatsbibliothek zu Berlin. Preussischer Kulturbesitz. – Stuttgart: Anton Hiersemann; Berlin: Akad. Verl.; New York: H.P.Kraus, 1972. – Bd. 8. – Lief. 1– 5; Bd. 9. – Lief. 1– 5; Bd. 10. – Lief. 1– 5. – 1972 –2000. 3 Напр., з численних робіт, виконаних на синтезі книгознавства, архівознавства, історії культури: Киселева Л.И. Западно-европейская книга XIV–XV вв. – Ленинград: Наука, Ленингр. отд., 1985. – 303 с.: ил.; Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. Опыт нового прочтения материала. – Москва: Книга, 1980. – 304 с.: ил.; Маркушевич А.И. Сосуществование печатных и рукописных материалов в процессе развития науки // Рукописная и печатная книга. – Москва, 1975. – С. 51–68; Altmann U. Lesekreise zur Inkunabelzeit // Buch und Text im 15. Jahrhundert. Arbeitsgespräch in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel vom 1–3. März 1978. – Hamburg, 1981. – S. 203 –217; Koppitz H.-J. Fragen der Verbreitung von Handschriften und Frühdrucken im 15. Jahrhundert // Ibidem. – S. 179–188; Flasch K. Ideen und Medien. Oder: Gefört Gutenberg in die Geschichte der Philisophie // Gutenberg-Jahrbuch. – 2000. – S. 27– 41. 4 Показовою тут є праця Дж. Ленхарта: Lenhart J.M. Pre-Reformation printed books. A Studу in statistical and applied bibliography. – New York, 1935. Ленхарт підрахував видання за період 1445–1500 та 1501–1520 рр., виходячи з різних критеріїв – католицькі й некатолицькі книги, видання різних друкарів, міст та країн, з ог- ляду мови, їхньої тематики та ін. Він представив економічні, культурні, естетичні, суспільно-політичні та ви- давничі проблеми дореформаційної книги. В роботі є також елементи бібліографічної статистики (С. 184–188). 5 Barwiński E. Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. – Lwów, 1912. – VIII, 25 s., 3 tabl. – S. III. 6 Piekarski K. Inkunabuły i Polonica XVI wieku w bibliotece Katedralnej we Lwowie // Silva rerum. – Kraków. 1927. – T. 3, № 5. – S. 69 –72. 7 Kotula R. Katalog inkunabułów Bibljoteki fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. – Lwów: Min-wo WR i OP,1932. – XII, [2], 38 s. До історії зібрання інкунабул… 143 блікували, його коректурний варіант зберігається в НБ ЛНУ8 . Український книго- знавець і бібліограф Ф.П.Максименко у 1958 р. публікує ротапринтне видання ката- лога інкунабул бібліотеки Львівського університету, в додатках подаючи списки пер- шодруків, які зберігаються в інших львівських установах 9 . Це була спроба укласти зведений каталог першодруків та окреслити повоєнний стан їхніх зібрань у Львові. Доповнення до каталога Ф.П.Максименка у 1967 р. зробила книгознавець з Вроцлава Е.Тріллер10, яка подала додатково описи 15-ти інкунабул, що зберігаються в Науковій бібліотеці АН України ім. В.Стефаника. В каталозі інкунабул ЛНБ ЛНУ 1974 р. Р.Луцик подав повний перелік інкунабул бібліотеки, які вдалось виявити на той час11 – усього 37 назв у 39 примірниках. Суміжні питання зі студій над львівськими збірками інкунабул досліджували Я. Птасьнік (історія краківських друкарень на основі архівних розвідок) 12, Ю.Скочек13 (зіставлення бібліотек Львова Ренесансової доби на основі дослідження інвентарів). Загальні питання інкунабулознавства розглядали Е.Ф.Куркова14; витоки національ- ного книгодрукування – Е.Кон15; художнє оформлення книг – М.Гємбарович16, О. Ф. Блюм (неопублікована доповідь) 17; інтроліґаторство – Р.Котуля18. Кириличні інкунабули досліджував Є.Л.Немировський19. Темою нашого дослідження є огляд колекції інкунабул бібліотеки Львівського університету власне в бібліотекознавчому аспекті: виникнення, політика у форму- ванні, зміни її кількісного складу: піднесення і занепад. 8 Jędrzejowska A., Kotula R. Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. Przуbytki z lat 1923–1938 = Каталог першодруків Бібліотеки Львівського державного університету ім. Івана Франка. При- ріст за літа 1923 –1938. – Lwów, 1939 –1940. – 52 с.: іл. – Kорект. варіант. Зберігається в: Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І.Франка (далі – НБ ЛНУ), рук. 1511 ІІІ. 9 Максименко Ф.П. Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: Каталог. – Львів: ЛДУ, 1958. – 32 с.: фот. – Poтапринт. 10 Triller E. O inkunabułach w zbiorach lwowskich // Roczniki biblioteczne. – 1967. – R. 11, z. 1–2. – S. 183 –192. 11 Луцик Р. Інкунабули Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР: Каталог. – Львів, 1974. – 30 с., 8 іл. 12 Ptaśnik J. Cracovia artificum 1300–1500. – Kraków, 1917; Ejusd. Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum. – Lwów: Ossolineum, 1922. – [8], 456 s. – (Monumenta Poloniae typographica XV et XVI saeculorum. – Vol. 1). 13 Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce Renesansu = Inventaria librorum Leopolitana Aetatis Renascentium litterarum. – Lwów: TN, 1939. – 485 s. – (Zabytki piśmiennictwa polskiego. – T. 9); Його ж. Бібліотеки львів’ян в XVI –XVII ст.: Доповідь // Матеріали Наук. конф., присв. 500-річному ювілею книго- друкування. – Львів, 25 – 26 жовт. 1940 р. – 24 арк. – Машинопис. НБ ЛНУ, рук. 1525 ІІІ. 14 Куркова Є.Ф. Гутенбергіана та визначніші інкунабули в львівських бібліотеках: Доповідь // Там само. – 16 с. 15 Кон Е. Єврейські інкунабули у Львові: Доповідь // Там само. – 18 с. 16 Гембарович М. Ілюміновані інкунабули у Львівській бібліотеці АН УРСР: Тези доповіді // Там само. – 2 с. 17 Блюм О.Ф. Характеристика та еволюція декорації італійських інкунабулів: Доповідь / Перекл. рос. Ф.П. Максименка // Там само. – 33 с. 18 Kotula R. Ein bisher unbekannter Richenbach-Einband aus der Sammlung der Universitätsbibliothek in Lwów (Polen) // Archiv für Buchbinderei. – 1939. – № 39. – S. 79 – 81, 156 –157. 19 Немировский Е.Л. Описание изданий типографии Швайпольта Фиоля. – Москва: ГБЛ, 1979. – 51 с., 8 табл. (Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта. – Вып. 1); Nemirovskij E.L. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. – Baden-Baden: Valentin Koerner, 1996. – Bd. 1: Inkunabeln. – 298 s., 63 abb. – (Bibliotheca bibliographica Aureliana. – Vol. 140).

купить золотой шарик золотом шарике для похудения отзывы

http://www.fitofarma.net/productview.php?comm=25+Золотой+Шарик+Капсулы+Таблетки+для+похудения+золотом+шарике+Золотий+Шарік+оригинал