Дмитренко С.С. Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в комплексі хірургічн


Дмитренко С.С. Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в комплексі хірургічного лікування хворих на діабетичну стопу. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Запорізька медична академія післядипломної освіти, Запоріжжя, 2006.
У дисертації досліджується ефективність аутолейкоцитарної перфузії ліків у комплексному хірургічному лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи (СДС). Відзначено низьку „діабетичну” обізнаність пацієнтів, хворих на цукровий діабет та вплив на формування СДС таких взаємообтяжуючих показників ризику, як наявність остеоартропатії, вираженість деформації та ішемії стопи, а також артеріальної гіпертензії, ожиріння, ретинопатії та протеїнурії на тлі не компенсованого цукрового діабету – гіперглікемії. Крім того, показано, що СДС супроводжується значними гемодинамічними змінами та зростанням показників ендогенної інтоксикації.
СДС поглиблює ендогенну інтоксикацію та взаємообтяжує цукровий діабет, призводить до значних гемодинамічних зрушень, виявлених допплерометричними дослідженнями. Використання в комплексі лікування СДС аутолейкоцитарної перфузії ліків сприяє покращенню загального стану пацієнтів, прискоренню компенсації цукрового діабету, зменшенню рівня ендогенної інтоксикації. Аутолейкоцитарна перфузія ліків дозволила скоротити тривалість лікування, вона має клінічний ефект і може бути рекомендована для міждисциплінарного застосування. Дана стратегія дозволяє скоротити кількість ампутацій в 1,4 разу.
З метою підвищення ефективності комплексного лікування та усунення ендогенної інтоксикації у пацієнтів із СДС до лікування слід залучати введення в аутолейкоцитарній зависі даларгіну. Застосування в комплексному лікуванні даларгіну має анаболічний ефект та моделює опіатергічні процеси протеосинтезу у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи.
Ключові слова: синдром діабетичної стопи, цукровий діабет, ендогенна інтоксикація, аутолейкоцитарна перфузія ліків.